Platsinformation

Här kommer det komma information som rör platsfrågor på lägret. Plats är ett stort området och går ibland in i andra områden. Här kommer du hitta information om exempelvis hur tält ska stå i förhållande till kök, vad som gäller angående slaskgropar och vilka tider som gäller vid in- och utryckning.

Platsen = Vägsjöfors

Sedan 1968 ägs och drivs gården av Equmeniakyrkan och dess ungdomsförbund Equmenia i Värmland och är i första hand en läger- och kursgård. 1992 arrangerades scoutlägret Möt mä´ på gården, som även det var ett riksläger, då i SMU.

Platsgruppen har en Facebookgrupp, ”Vi tänker Större”, där det uppdateras vad som händer på gården inför lägret.

Under lägret kommer kårena att få gräva slaskgrop vid köket. I slaskgropen får det inte komma något avfall, inkl. matavfall, bara vatten får hällas ut. Det innebär att det är bra att ha med någon slags sil för att kunna sila bort matavfallen som slängs i kompostpåsarna, som kåren får på plats.

Kåren behöver ha med sig både soppåsar och sopsäckar. Soppåsarna kommer användas för sopor under lägret och sopsäcken i slutet av lägret. Detta för att det ska bli lättare att hantera soporna.

Kom också ihåg att det är sopsortering på lägret och att om man vill ha något system för det så behöver man ta med sig även det på lägret.

Det kommer finnas ved och slanor på plats till lägret. När det gäller slanor kommer det finnas ca 2 slanor per person. Såga helst inte i slanorna om det inte är absolut nödvändigt. Vi vill helst att så många av slanorna ska vara osågade eftersom de ska användas även efter lägret.

Det kommer finnas ved på lägerplatsen.

Gasol får användas men kåren behöver då ha med sig gasol för hela vecka då det inte finns att köpa på lägret.

Några kårer är vana med att det finns bakved att elda med och använda när man bygger. I andra delar av Sverige är det inte vanligt. På Större kommer det inte finnas bakved

På startsidan på Störres hemsida finns det en karta över lägerområdet. Kartan är ett arbetsmaterial och kan komma att uppdateras.

Lägret är uppdelat i 4 byar. Riktlinjen är att det i varje by kommer bestå av ca 800 personer.

Varje by är indelad i 3 kvarter. Kvarteren kommer innebär att det finns ungefär 250 personer där.

Varje kvarter beror sedan av ca 10 rutor. Dessa rutor är 25 meter * 25 meter. I varje ruta räknar vi med att det ska bo ca 30-35 personer. Det innebär att en kår kan komma att bo i flera rutor eller att flera kårer kommer att dela ruta. Hur avstånden mellan tält, kök, eldstäder och grannar ska vara visas under säkerhet och utformning av lägerområdet nedan. Det kan också vara så att om er kår är 38 personer så är grannkåren 24 och då får ni låna yta av varandra.

Det är viktigt när kåren funderar över tält att man räknar på detta. Som kår kan man inte ha med sig massa ”tältplatser” som man inte använder. Ex. om man är är 15 personer kan man inte räkna med att man har med sig 3 st 10-manna tält för att varje patrull ska ha ett eget tält. Behöver ni tre tält får ni hitta 3 st 6-manna-tält istället.

Kartan

Här finns kartan över lägerområdet som bl.a. innehåller information om var varje kår ska bo. Titta på den och se vilka som blir era Större-grannar!

Den del av lägerområdet där deltagarna bor är uppdelat i rutor som antingen är 25×25 meter stora, med plats för ca 30-35 personer, eller 35×25 meter stora, med plats för ca 50-55 personer. Tillhör man en riktigt stor kår så kan man även blivit tilldelad mer än en ruta att bo på. För att utnyttja den tillgängliga ytan optimalt så har vi ibland även placerat flera mindre kårer på samma ruta. Detta betyder inte att kårerna är ”ihopslagna” under lägret utan helt enkelt bara att man samsas om samma boyta.

När ni kommer till lägret så kommer hörnen på varje kårruta att redan vara markerade, men de enda gränserna som är helt fasta är de som gränsar mot en väg eller en brandgata. Detta innebär tex att gränsen mellan två kårrutor kan justeras lite i samråd med era grannar, och även att gränserna i bakkant ofta kan förlängas lite om terrängen erbjuder detta.

För att vara säkra på att ni klarar av att få plats med era tält och kök på ert byggområde så är det rekommenderat att ni kontaktar era grannar före lägret.

Reglerna kring var man får bygga sitt kök och slå upp sina tält (dvs. de gällande avstånden för brandsäkerhet och dyl) hittar ni även dem på lägrets hemsida under Platsinformation (samma länk som ovan).

Säkerhet och sjukvård

Säkerhetsgruppen

(nedanstående gäller även funktionärs- och gästförläggning)

 • Eld får aldrig lämnas utan uppsikt. Den som tänder en eld är ansvarig för att den släcks. Säkerställ att elden är helt släckt och att det inte finns glöd kvar (blötlägg gärna eldstaden).
 • Eldning får endast förekomma i iordningsställda eldstäder (i scoutkök, på lägerbålsplatser etc.).
 • Eldstäder i scoutkök ska vara upphöjda från marken och marken under ska vara fri från brännbart material (ingen ved, torrt gräs etc.).
 • Eldstäder vid t.ex. lägerbålsplatser ska vara avgränsade med en jordkant eller liknande runt hela eldstaden så att elden inte kan spridas utanför det avsatta området.
 • Vid alla eldstäder ska det finnas minst 2 hinkar vatten eller en handbrandsläckare (vatten, skum eller 6 kg pulver). Till hinkarna ske det finnas ett tillbehör att sprida/stänka vatten med (ruska, vattenkanna med strilmunstycke eller liknande). Dessutom ska det vid alla eldstäder finnas en brandfilt.
 • Vid gasolkök ska det finnas en handbrandsläckare (minst 6 kg pulver).

Gasolkök, spritkök, fotogenlyktor och fotogenkök är absolut förbjudet att använda i boendetälten då risken för brand är stor.

Kamin avsedd att användas i boendetält typ militär/tentipi får användas under stor försiktighet och bara om väderförhållandena gör det nödvändigt. Iakttag stor försiktighet! Det ska vid eldning finnas ständig brandvakt tillgänglig samt att brandvakten har tillgång till brandfilt och en hink med vatten. Om brandvakten behöver lämna tältet av någon anledning måste elden vara släckt innan den går ut eller om en annan vakt ta över vakten.

Förvara alltid brandfarliga vätskor i väl märkta plast- eller metallbehållare med tättslutande lock. Förvara aldrig brännbar vätska i direkt solljus, i anslutning till spisar/eldstäder eller i tält. Behållare för brännbar vätska bör förvaras i en patrullkista eller liknande i anslutning till matlagningsplats. Gasolflaskor ska märkas ut med skylt.

(nedanstående gäller även funktionärs- och gästförläggning)

 • Avståndet mellan två tält ska vara minst 3 meter (från tältduk till tältduk, tältlinor räknas inte). Samma avstånd gäller mellan tält och scoutkök (utan eld). Tänk på att samma avstånd gäller även till grannkårens tält och scoutkök (utan eld)!
 • Avståndet mellan tält och eldstäder ska vara minst 8 meter. Avståndet mäts från eldstaden oavsett om den är fristående eller en del av ett scoutkök. Tänk på att samma avstånd gäller även från grannkårens scoutkök!
 • Tält och vindskydd för boende får inte byggas ihop med scoutkök där eldstad finns.
 • Eldstäder för matlagning skall helt rymmas inom 3 m från körväg.
 • Säkerhetszonen är 3 meter och där ska det inte finnas tält eller tältlinor.

Bild av beskrivningen

Alla scouter behöver ha en ansvarig ledare med sig vid bad.

Ansvarig ledare ska:

 • Vara minst 18 år
 • Vara simkunnig och ha god simvana

Dessutom gäller följande saker.

 • 1 ledare ansvarar för max 6 scouter
 • Alla scouter paras ihop 2 och 2 så att alla har en badkompis som de ska ha uppsyn över i vattnet
 • Scouterna instrueras att meddela ansvarig ledare när de lämnar vattnet och ifall de hoppar i igen
 • Ej simkunniga scouter får endast vara i midjedjupt vatten.

Definition simkunnig: ”Simkunnig anses den som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg.”

Vid behov av att vid en olyckshändelse samlas sker det på byns samlingsplats efter information från byvärdar. Vid behov av utrymning av lägerområdet sker detta på uppmaning av byvärdarna eller lägerledningen. Utrymning sker då till lägerbålsplatsen med den stora scenen.

Sjukvårdsgruppen

Varje patrull förväntas ha med sig egen sjukvårdsutrustning för att kunna hantera lättare skador och sjukdomsfall så som enklare sårskador, skavsår, insektsbett, huvudvärk etc. Deltagare vänder sig i första hand till sin ledare eller kår för hjälp med skada och sjukdom. Ledare måste notera vilka mediciner som ges till deltagare. Ledare bör också ha koll på om deltagare har medicin med sig för egen sjukdom (ex astma, diabetes).  

På lägret finns även en sjukstuga. Dit söker sig deltagare tillsammans med en ledare (eller förälder) när det gäller skador eller sjukdomar som inte kan hanteras av patrullens ledare.

 Vid akut allvarlig skada/sjukdom ring först 112, därefter lägrets larmcentral. Vid andra frågor besök i första hand sjukstugan.

Vid kräkning eller diarré finns isoleringsstuga där drabbad kan vistas ett dygn för att utröna om det är en magsjuka. Deltagare tas där om hand av sin ledare. Om magsjuka konstateras (i samråd med sjukstugepersonal) ska hen lämna lägret. Det är därför bra om varje kår har en plan för hemtransport av sjuka eller skadade deltagare.  

Vad kårens första hjälpen-kit ska innehålla finns under packlistan.

Krisgruppen

Större har en krisgrupp som lägercheferna aktiverar vid en kris. Sandra Wristel leder arbetet i krisgruppen.

För att vara så väl förberedda inför en eventuell kris behöver varje kår ha en kontaktperson på hemmaplan som har tillgång till en deltagarlista och är kontaktbar under lägret. Kåren har ansvar att alltid ha en aktuell deltagarlista under lägerveckan.

Om något händer under resan till eller från lägret kan ni nå lägrets larmcentral på nummer 076-780 68 87. Larma vid behov 112 först!

Resan

Transport handlar om resor till och från lägret, både av packning och personer.

Vägsjöfors Herrgård ligger vid E16/E45 ca 17 km norr om Torsby i Värmland.

Under lägret kommer det bara vara möjligt att köra norrut på Nedre Brockenvägen, d.v.s. den väg som går längs sjön och från vilken man når lägerområdet. Infart till lägret blir alltså söderifrån på den vägen. För er som kommer norrifrån innebär det alltså att ni får åka förbi Vägsjöfors, runda lägerområdet via E16/E45 och svänga in vid macken i Överbyn. Se också bilder nedan. Det kommer att vara bra skyltat, så det blir säkert inga problem.

När ni närmar er lägerområdet kommer våra trafikvakter att visa hur ni ska köra. Det är viktigt att ni följer deras anvisningar. Ni kommer att få åka olika vägar beroende på om ni åker buss eller bil.

Om ni kommer en annan dag än den 27/7 eller 31/7 kan det vara lite annorlunda för er.

Vad händer för oss som åker buss?

Ni som åker buss kommer att fortsätta på vägen längs sjön. Vi kommer att lasta av några bussar i taget, så det kan hända att ni får vänta lite på er tur. Det är viktigt att ni stannar i bussen tills ni är framme vid ”busshållplatsen”. Ni kan passa på att samla ihop alla era saker i bussen.

Vid busshållplatsen kommer ni att mötas av några funktionärer som hjälper er till rätta. Det första som händer är att alla i bussen lämnar den och tar med allt man har inne i bussen. Alla scouter går till den samlingsplats som funktionärerna visar er till. Några ledare lastar tillsammans med busschauffören och våra funktionärer ut packningen ur bussens lastutrymmen och ser till att den kommer till er samlingsplats.

Vi kommer sedan att lasta er packning på några släpkärror och transportera den till ert kvarter under tiden som ni själva går dit.

Vad händer för oss som åker bil?

Ni som åker i en bil utan släp kommer att bli hänvisade direkt till lägerparkeringen. Där möts ni av våra parkeringsvakter som visar var ni kan parkera. Från parkeringen får ni själva bära er packning till ert kvarter.

Ni som har en släpkärra efter bilen får stanna till vid infarten till parkeringen och koppla från kärran. Ni får tala om för funktionärerna vid parkeringen vilket kvarter ni vill få kärran transporterad till. De kommer se till att den kommer dit under tiden som ni parkerar bilen där parkeringsvakterna visar. När kärran är avlastad transporteras den till släpvagnsparkeringen. Kärran kommer att märkas med bilens registreringsnummer. Är det någon annan bil som ska köra kärran från lägret är det bra om ni kan uppge detta. Om någon vill ha kvar släpkärran på sitt område så gäller samma säkerhetsavstånd som för tält.

Ni som har en husvagn efter bilen kommer att bli dirigerade mot en plats närmare Herrgården. Där kommer vi att koppla loss husvagnen för att dra den sista biten till Funktionärsbyn med hjälp av en fyrhjuling. Ni får packa ur bilen på samma plats och sedan köra den till lägerparkeringen. Vi ser gärna att ni som har husvagn kommer senast fredag 26/7.

Framme på lägerområdet

När ni kommer till lägerområdet kommer en person från varje kår att checka in er i infonavet. Se då till att ni har koll på antal personer och patruller som ni kommer att vara på lägret.

På incheckningsdagen får ni ingen lunch av lägret utan första målet mat kan ni hämta för att laga under sen eftermiddag. Ta därför med mat så att ni klarar er under dagen.

Vid utryckningen kommer vi att försöka se till att ni som har längst väg hem kommer i väg först.

Viktigt! Har man varit på läger en vecka blir man ofta lite slö när man sätter sig i en bil. Kom ihåg att rasta då och då efter vägen. Har ni möjlighet att byta förare kanske det är bra att göra ibland.

Hur kommer vi med vår buss?

Alla bussar som ska köra från lägret kommer att få en tid när bussen ska lastas och ett nummer på en samlingsplats. Ca 30 minuter innan den tiden kommer det släpkärror till ert kvarter. Ledarna hjälper våra funktionärer att lasta all packning som ska med bussen på kärrorna. Under tiden som packningen lastas på kärror och körs till er samlingsplats, så går alla passagerare till busshållplatsen.

Lista med tider vi utryckning finns ovan.

Hur blir det för oss som åker bil?

Det är många bilar som ska iväg och alla kan inte åka samtidigt. Som scouter visar vi hänsyn till de som har längst att åka och därför siktar vi på följande avresetider.

 • De som har mer än 40 mil hem åker så snart som möjligt efter avslutningen.
 • De som har mer än 35 mil hem åker tidigast klockan 11:00.
 • De som har mer än 30 mil hem åker tidigast klockan 11:30.
 • De som har mer än 25 mil hem åker tidigast klockan 12:00.
 • De som har mer än 20 mil hem åker tidigast klockan 12:30.
 • De som har mer än 15 mil hem åker tidigast klockan 13:00.
 • De som har mindre än 15 mil hem åker tidigast klockan 13:30.

Ni som åker i bil utan släp får ta er packning och er själva till bilen. När allt och alla är i bilen så kan ni börja åka hemåt. Följ bara våra parkeringsvakters anvisningar så kommer alla i väg på ett säkert sätt.

De släpkärror som finns på släpvagnsparkeringen kommer vi att dra ut till det kvarter som är angivet på kärran (lappen vi hängde på när ni kom). Vi kommer att köra ut kärror till de som har längst väg att åka först. När kärran är lastad och lasten ordentligt surrad kommer vi att dra den till lägerparkeringen, där vi hjälps åt att kroka den på bilen. Så snart ni känner att allt och alla är med är det bara att följa parkeringsvakternas anvisningar och starta färden hemåt.

Ni som har husvagn i Funktionärsbyn får gärna stanna till lördag eller söndag men självklart hjälper vi er att dra fram er husvagn till ett lämpligt ställe även på fredagen.

Kårpackningen kommer att komma på olika sätt till gården. Här kan du läsa mer om olika möjligheter.

Med släpvagn

Om kårpackningen kommer med släpvagn till lägret kommer ni på plats att få mer information om var ni kör och parkerar. Det är fyrhjulingar som kommer att köra ut släpvagnar på området.

Bussgods

Ett avtal är upprättat med Bussgods som ger ett gemensamt pris oavsett varifrån material skickas och materialet körs ända fram till lägret (och funktionärer ser sedan till att det hamnar i rätt ruta i byarna). Priset är 1516 kr/halvpall och 1856 kr/helpall och det avser enkelresa för en hel lastpall, där allt ska vara väl förankrat och väderskyddat.
Måtten på olika pallar är:

 • Helpall: 120*80 cm, max 180 cm hög och maxvikt 500 kg.
 • Halvpall: 80*60 cm, max 150 cm hög och maxvikt 250 kg

Viktigt är att gods står inom pall. Vid utstickande detaljer debiteras försändelsen enligt specialpall – 1856 kr/pallplats.

 • Gå in på www.bussgods.se och välj FÖRETAG längst upp till höger.
 • Välj sedan KUNDZON i den blå rutan nere till vänster.
 • Som Användarnamn anges storre2024@equmenia.se och lösenord ”Större2024!”.
 • Välj sedan SKAPA FRAKTSEDEL i den blå rutan.
 • Klicka sedan på pallen. Fyll i antal pallar, uppskattad vikt och innehåll och gå vidare till nästa sida.
 • Ändra adressuppgifterna och mobilnummer för Avsändare gällde för kåren. Fyll i uppgifterna för Mottagare (Scoutläger Större 2024, Vägsjöfors Herrgård, Vägsjöfors 3, 685 94 Torsby) och klicka i rutan ”Spara adress”.
 • Gå sedan vidare till nästa sida och markera hämtning och utkörning. Båda ska rutorna ska vara i klickade.
 • Gå sedan vidare till nästa sida och fyll i rutan ”Jag accepterar” sedan ni läst integritetspolicy.
 • Skriv sedan ut fraktsedeln och fäst den på pallen.
 • Skicka sedan ett mail till boka@bussgods.se (Cc till teresia.lenngren@equmenia.se) och ange fraktsedelsnumret (som börjar med BG….) Det är för att boka mellan vilka dagar/tider som pallen ska hämtas.

Kom ihåg att göra i ordning en fraktsedel om sakerna ska hämtas och fraktas hem också. I efterhand kommer ni få en faktura från Equmenia att betala.

I kårens anmälan görs det också en notering när man tänker att kårpackningen ska komma fram till lägerplatsen. Om det är möjligt vill vi gärna att godset ankommer tidigast 22 juli. Rekommendationen från Bussgods är att senast skicka i väg gods fredag 19/7, men är det möjligt kan man med fördel skicka tidigare. Bokning för hämtning måste vara inne senast kl.12.00 samma dag för inhämtning samma eftermiddag.

Packningen behöver vara förpackad så den är regnskyddad, för att klara att stå ute på lägerplatsen.

Gasol går under farligt gods och är ADR-klassat. Bussgods har inte ADR-avtal med transportören i distriktet så man kan inte skicka gasolen med packningen.

Under resan till Större kommer det finnas två rastplatser. Den ena är i Malung och den andra är i Säffle.

De kommer ha öppet mellan 10-13. Det kommer finnas te och kaffe och möjlighet att besöka toalett och någon enstaka microvågsugn. I Säffle kommer det också finnas mackor att bre. För att kunna planera dessa stopp vill församlingarna veta senast den 20 juli om man kommer att stanna hos dem.

Här samlar vi material som man kan använda på resan:

Frågor och svar – plats

Här försöker vi samla frågor och svar som har med platsfunktionen att göra.

Resa

Ja, det kan man göra. Vi har ett avtal med Bussgods som gör att vi kan skicka sin kårpackning till lägret. Det är ett enhetspris oavsett var vi skickar packningen ifrån.

Mer information finns ovan

I anmälan skriver man önskad tid och vi återkommer om det inte funkar. Ett riktmärke är att anlända från klockan 8.00. Under lördagen får man ingen lunch utan det är matsäck som gäller.

Ja, man komma dagen innan. Första måltiden som serveras är middagen på lördagen den 27/7. Aktiviteterna innan lördagens invigningen klockan 19 är begränsade.

Ankomsttiden för det korta lägret är efter klockan 10:00. Det korta lägret börjar med en invigning klockan 14:00.

Lägret har en avslutning klockan 9:00-9:30. Bilar som finns på lägerplatsen som inte ska ha släpvagn kan åka närsomhelst efter det. Gällande bilar med släp, bussar och bilar som kommer för att hämta kommer få slottider närmare lägret.

Släpkärror som kommer till lägret på inryckningsdagen kommer köras in med fyrhjulingar.

Har ni en skåbil med er som ska in på området skriver ni det i anmälan så vi kan planera för det. Det underlättar om skåpbilen kommer dagen innan lägret.

Platsen

Målet är att det ska finnas 2 slanor/person på lägret.

Mellan 3 och 5 meter är det flesta slanorna.

Det är upp till kåren att bestämma vilket man använder. På lägerplatsen kommer det finnas ved. När det gäller gasol ansvarar kåren själva för att ta med det så det räcker för lägerveckan.

Ja det kommer man att få göra. Däremot får det inte komma något avfall, inklusive matavfall i slaskgropen. Det innebär att det är att föredra om man har med sig någon typ av sil/durkslag/filter till slaskgropen. Information om hur matavfall (och annat avfall) ska tas om hand kommer under våren.

Ja, det kommer att finnas. Kåren kommer själva att sortera sina sopor så kom ihåg att ta med något typ av system för att kunna sortera era sopor.

Det blir duschtält för herrar o damer men även två en-persons-duschar. Samtliga med sjövatten.

Nej.

Boende

Man kan höra av sig till Herrgården och hör om det finns rum. De rekommenderar också andra boenden. Här finns information om att bo inne.

Om man har speciella behov, ex. vi ska samarbeta med en viss kår, vi behöver el till ett tält så skriver man det i anmälan under önskemål om boendet, så snart som möjligt men senast 24 maj.

När vi är klara med fördelningen kommer vi skicka det till kåransvariga och uppdatera kartan på hemsidan.

Lägerkartan är indelad i olika rutor. Varje ruta är anpassad för ca 30 personer, De större rutorna är anpassade för ca 50 personer. Det innebär att kårer som är fler än 30/50 kommer finnas i fler rutor och att kårer färre än 30 personer kommer dela rutor.

Säkerhet

Ja, det finns en krisgrupp för lägret. Krisgruppen jobbar på olika sätt med frågan om hur kriser ska hanteras på lägret. Krisgruppen kommer dela relevant med kårerna genom hemsidan och nyhetsbrev.

I anmälan anger varje kår en ansvarig ledare och dess kontaktuppgifter och en krisansvarig på hemmaplan och dess kontaktuppgifter. De är till dessa personer som lägret/krisgruppen hör av sig till om det uppstår en kris. Därför är det viktigt att den ansvariga ledare på lägret är på lägret hela tiden och om denne lämnar lägret att en ny utses och meddelas navet. Krisansvarig på hemmaplan ska vara en person som är hemma under lägrets tid och har tillgång till kårens deltagarlista med kontaktuppgifter till deltagarnas anhöriga. Det är förslagsvis en anställd eller ordförande.